1گواهی اشتغال به تحصیل-پیامک
  راه اندازي سامانه درخواست گواهي اشتغال به تحصيلاز طريق پيامک (طرح رفاهي) از اين پس دانشجويان گرامي مي توانند علاوه بر وب سايت دانشگاه و مراجعه حضوري ، از طريق پيامکنيز درخواست گواهي اشتغال به تحصيل بدهندشماره پيامک جهت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل : 2025  1000  22  5000   نکات قابل توجه قبل از درخواست گواهي :* گواهي ها از يک روز پس از درخواست، از محل دبيرخانه قابل دريافت هستند* گواهي ها فقط به صاحب گواهي قابل تحويل هستند و ارائه کارت شناسايي لازم است* گواهي تنها براي دانشجوياني که فايل دانشجويي آنها براي گواهي باز باشد قابل صدور است* درخواست گواهي براي دانشجوياني که روز جمعه براي دريافت مراجعه خواهند نمود حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه قابل قبول خواهد بود و بعد از آن، گواهي از روز شنبه ارائهخواهد شد.گواهي هاي صادره در روز جمعه در محل اتاق اساتيد-واحد ناظر آموزشي ارائه خواهند شد* لازم است در متن درخواست : نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، شماره شناسنامه، محلي که مي خواهندگواهي را ارائه دهند(گيرنده گواهي) و توضيحات در صورت نياز را کامل و صحيح قيد نمايند و برايدرخواست هاي روز جمعه، کلمه جمعه در متن پيامک حتما ذکر شود. ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در ايام تعطيل جمعه(طرح رفاهي)
  2گواهی اشتغال به تحصیل-جمعه ها
  از اين پس دانشجويان گرامي مي توانند علاوه بر وب سايت دانشگاه و مراجعه حضوري ، از طريق پيامکنيز درخواست گواهي اشتغال به تحصيل بدهندشماره پيامک جهت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل : 2025  1000  22  5000   نکات قابل توجه قبل از درخواست گواهي :* گواهي ها از يک روز پس از درخواست، از محل دبيرخانه قابل دريافت هستند* گواهي ها فقط به صاحب گواهي قابل تحويل هستند و ارائه کارت شناسايي لازم است* گواهي تنها براي دانشجوياني که فايل دانشجويي آنها براي گواهي باز باشد قابل صدور است* درخواست گواهي براي دانشجوياني که روز جمعه براي دريافت مراجعه خواهند نمود حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه قابل قبول خواهد بود و بعد از آن، گواهي از روز شنبه ارائهخواهد شد.گواهي هاي صادره در روز جمعه در محل اتاق اساتيد-واحد ناظر آموزشي ارائه خواهند شد* لازم است در متن درخواست : نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، شماره شناسنامه، محلي که مي خواهندگواهي را ارائه دهند(گيرنده گواهي) و توضيحات در صورت نياز را کامل و صحيح قيد نمايند و برايدرخواست هاي روز جمعه، کلمه جمعه در متن پيامک حتما ذکر شود. ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در ايام تعطيل جمعه(طرح رفاهي)
  صفحه اصلی ورود به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

  نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

  ماده 4:دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي ثبت نام و انتخاب  واحد درسي به واحدهاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند .

  ماده 19 : تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت دريك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد كمترو از 20 واحد بيشتر باشد .
  تبصره یک : در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد، حتی اگر در نیمسال قبل از آن مشروط شده باشد، می تواند با رعایت مقررات کلیه واحدهای درسی، باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند، مشروط بر اینکه در بین دروس باقی مانده بیش از یک درس پیشنیاز و درس یا دروس وابسته به آن وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت ترم آخر دانشجو محسوب نمی شود.
  تبصره دو:دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال قبل او 17 یا بیشتر باشد و تعداد حداقل 12 واحد درسی را در نیمسال قبلی گذرانده باشد، می تواند با تصویب گروه آموزشی مربوط تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.
  ماده 23: در صورتيكه دانشجو يكبار از يك درس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد مي تواند آن درس را با درس يا دروس وابسته در يكي ازنيمسالهاي بعد انتخاب و بگذراند بديهي است چنانچه دردرس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد و ازدرس وابسته نمره قبولي كسب نمايد در اين صورت نمره قبولي درس وابسته حذف مي گردد تا مجدد آنها را در نيمسالهاي بعد اخذ نمايد .
  ماده 24: گذراندن دروس وصاياي حضرت امام (ره)و آشنائي با قرآن كريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19براي كليه دانشجويان الزامي است و در سقف مجاز واحد هاي درسي يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود.
  تذکر مهم:
  کلیه دانشجویانی که دروس  روخوانی قرآن کریم ، وصایای امام (ره) و جمعیت و تنظیم خانواده ( یک واحدی یا دو واحدی) را گذرانده باشند نیاز به اخذ مجدد این دروس ندارند.
  ماده 27: حداكثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد است و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل ميگردند 7 واحد مي باشد .
  ماده 28:  حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته 3 سال ، كارشناسي پيوسته 6 سال و كارشناسي ارشد پيوسته 5/8 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با  موفقيت بگذراند از ادامه تحصيل محروم ميشود .
  ماده 31: غيبت غير موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري عملي يا نظري –عملي، كار آموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هيچ شرايطي از كارنامه حذف نخواهد شد.
  ماده46: دانشجويان دوره هاي كارداني وكارشناسي نا پيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب ودانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته ، كه در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب ميانگين نمرات نيمسالي آنان كمتر از 12 و ميانگين كل  نمرات آنان تا پايان آن نيمسال كمتر از10 باشد اخراج ميگردند .
  ماده 47: دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي نا پيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند در  صورت تمايل براي بالا بردن ميانگين كل نمرات و كاهش تعداد نيمسالهاي مشروطي خود  ميتوانند در پايان دوره حداكثر 14 واحد از درسهايي را كه نمره كمتر از 12 اخذ كرده اند در يك نيمسال و دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسي از درسهايي  كه نمرات آنان كمتر از 12 باشد در دو نيمسال تكرار كنند.مشروط بر اينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نكند در غير اين به سيستم پاره  وقت منتقل گردند .
  ماده 48 : دانشجو ميتواند درهر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، حداكثر دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از   مرخصي تحصيلي استفاده كند .
  ماده 49: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي  توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد .  اداره آموزش موظف  است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت نام نويسي ، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ كند.
  ماده 51:  عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهي (بدون اخذ مرخصي )در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.
  ماده 67: معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني كه قبلاً دروسي را در يكي از  واحد هاي دانشگاهي و يا ساير مؤسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است :
  * دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد 
  * دانشجو از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد.
  * دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد  نباشد.
  * محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل 80 % با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد .

   
  HostGator is one of the best hosting providers, read our HostGator Review and also take a look to joomla hosting companies.
  حراست دانشگاه
  نکات مهم آیین نامه آموزشی
  سیستم ایمیل دانشگاه